Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Hùng;  Advisor : Tạ Hải Tùng (2014)

 • Tổng quan về hệ thống giao thông thông minh. Các giải pháp dự đoán và chống tắc nghẽn giao thông. Tìm hiểu và phân tích giải thuật phát hiện tắc nghẽn giao thông dựa trên vị trí các phương tiện. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá giải thuật.

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Hà (2016)

 • Tổng quan về dự báo, các phương pháp sử dụng trong dự báo kinh tế, phương pháp đánh giá dự báo. Ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo lạm phát kinh tế. Phát triển ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo lạm phát kinh tế.

 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Giang;  Advisor : Lê Thanh Hương (2016)

 • Tổng quan các hệ gợi ý. Các kỹ thuật gợi ý. Xây dựng hệ thống gợi ý địa điểm du lịch. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Tú;  Advisor : Lê Thanh Hương (2016)

 • Giới thiệu bài toán, các nghiên cứu và phương pháp so sánh độ tương đồng giữa hai văn bản. Phân tích các phương pháp sử dụng trong bài toán đối sánh tương đồng giữa hai văn bản. Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng so sánh độ tương đồng giữa hai văn bản trong thực tế

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Thúy;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2016)

 • Cơ sở lý thuyết đồ thị, tổng quan về giải thuật di truyền. Bài toán người du lịch. Giải thuật di truyền giải bài toán người du lịch. Nêu dữ liệu, môi trường, kết quả thực nghiệm.