Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Ngô Hải Dũng;  Advisor : Đỗ Trung Tuấn (2009)

  • Khái niệm, năng lực, thành phần, phân loại của hệ trợ giúp quyết định; quản lý dữ liệu; quản lý mô hình. Tổng quan giải pháp, kiến trúc và tính năng của sản phẩm quản trị doanh nghiệp thông minh. Thử nghiệm giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh cho Bộ Tài chính, phạm vi của hệ thống thông tin trong tổ chức Tài chính.

  • Thesis


  • Authors : Đậu Xuân Doanh;  Advisor : Nguyễn Đình Hưng (2015)

  • Khảo sát thực tiễn ứng dụng hạ tầng má hóa khóa công khai và hệ thống quản lý học sinh, sinh viên. Nghiên cứu cấu trúc của PKI. Thiết kế mô hình, đề xuất sơ đồ hệ thống quản lý học sinh, sinh viên dựa trên cơ sở hạ tầng mã hóa khóa công khai.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Huyền;  Advisor : Nguyễn Thị Oanh (2015)

  • Nêu kiến thức cơ bản về kỹ thuật xử lý ảnh số, một số phương pháp đã được thực hiện với bài toán nhận dạng bảng điểm và nhận dạng ký tự, giới thiệu về phần mềm nguồn mở Tesseract OCR. Hệ thống cài đặt thử nghiệm. Kết quả nhận diện chữ số viết tay, thử nghiệm trên dữ liệu bảng điểm thực.