Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Sơn;  Advisor : Trần Vĩnh Đức (2015)

 • Tổng quan về mật mã. Chữ ký điện tử. Ứng dụng của chữ ký số trong chính phủ điện tử tại Việt Nam. Đề xuất giải pháp và cài đặt thử nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Tuấn Minh;  Advisor : Lã Thế Vinh (2015)

 • Khái quát về xử lý ảnh và phân đoạn ảnh. Một số kỹ thuật phân đoạn ảnh. Giải thuật màu hóa ảnh đề xuất sử dụng. Thử nghiệm và đánh giá.

 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Huy;  Advisor : Hoàng Minh Thức (2012)

 • Trình bày tổng quan công nghệ tác tử. Phát triển bài toán dịch vụ du lịch hướng đa Agent. Phân tích và thiết kế hệ dịch vụ du lịch hướng đa Agent. Cài đặt và tích hợp hệ thống hệ dịch vụ du lịch hướng đa Agent.

 • Thesis


 • Authors : Sam Chanrathany;  Advisor : Lê Thanh Hương (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về tóm tắt văn bản, các hướng tiếp cận và việc phân loại bài toán. Trình bày chi tiết các phương pháp đánh giá, các chi tiết đánh giá hệ thống văn bản. Các thuật toán, kiến trúc và hoạt động của hệ thống tóm tắt tự động. Thử nghiệm đánh giá mức độ hoạt động các hệ thống và kết quả từ những thí nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thúy Quỳnh;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2012)

 • Trình bày tổng quan về bài toán quản trị công nghệ thông tin. Bài toán quản trị hệ thống thông tin chất lượng môi trường. Đề xuất mô hình lưu trữ và phân tích dữ liệu về chất lượng môi trường. Xây dựng phần mềm minh họa nghiệp vụ thông minh trong quản trị hệ thống thông tin chất lượng môi trường.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2012)

 • Trình bày tổng quan về Portal. Nghiên cứu mô hình kiến trúc SOA. Phân tích yêu cầu xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ cải cách hành chính theo kiến trúc hướng dịch vụ. Thiết kế xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ cải cách hành chính.