Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Khanh Văn (2011)

 • Khái quát bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc. Một số phương pháp sử dụng trong bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc. Peweb - hệ thống bóc tách thông tin sản phẩm dựa trên tính toán entropy. Tự động trích xuất thông tin sản phẩm trên web ứng dụng kỹ thuật simhash.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Hữu Cường;  Advisor : Tạ Tuấn Anh (2011)

 • Trình bày tổng quan về web ngữ nghĩa và ontology. Bệnh án điện tử và một số hệ thống y tế sử dụng ontology. Thiết kế bệnh án đienj tử dựa trên ontology. Cài đặt ontology sử dụng protégé. Kết luận và hướng phát triển.

 • Thesis


 • Authors : Trần Trung Hiếu;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về các hệ thống phỏng sinh học, các phương pháp tính toán phỏng sinh học, nguyên lý cơ bản của một hệ thống thuật toán phỏng sinh học. Thuật toán phỏng bầy kiến. Tổng quan bài toán k-median và một số phương pháp giải được áp dụng. Trình bày giải thuật phỏng bầy kiến giải bài toán k-median. Kết quả thực nghiệm, đánh giá về giải thuật

 • Thesis


 • Authors : Phan Thanh Hoàng;  Advisor : Nguyễn Tuấn Dũng (2013)

 • Tổng quan ngôi nhà thông minh, hệ thống điều khiển ngôi nhà thông minh từ xa. Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển nhà thông minh. Tổng quan về công nghệ sử dụng trong cài đặt. Một số hình ảnh khi chạy chương trình bằng máy tính bảng.