Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Phương;  Advisor : Đặng Thị Phương (2016)

 • Tổng quan về trích rút thực thể. Bài toán trích rút thông tin bất động sản. Thực nghiệm và đánh giá tập dữ liệu, hệ thống trích rút thông tin.

 • -


 • Authors : Trịnh Khắc Linh;  Advisor : Trần Đình Khang (2018)

 • Tổng quan về dự báo liên kết mạng đồng tác giả nghiên cứu khoa học. Phương pháp support vector machine đối với dữ liệu mất cân bằng. Phương pháp SVM cải tiến cho dữ liệu mất cân bằng. Ứng dụng dự báo liên kết mạng đồng tác giả.

 • -


 • Authors : Nguyễn Thanh Tú;  Advisor : Nguyễn Tuấn Dũng (2018)

 • Tổng quan về proxy server, SLL proxy và ICAP. Xây dựng giải pháp. Xây dựng SSL Proxy, máy chủ ICAP, web service, scan malware, cấu trúc dữ liệu, đánh giá hiệu năng.

 • -


 • Authors : Trần Cảnh Toàn;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2018)

 • Tổng quan vệ thống máy chủ DNS quốc gia; hiện trạng hệ thống phân tích, giám sát và thống kê log truy vấn DNS. Tổng quan về cơ sở lý thuyết và công nghệ. Xây dựng hệ thống giám sát, thống kê dữ liệu log truy vấn DNS quốc gia dựa trên công nghệ bigdata. Phân tích kết quả triển khai hệ thống, thực nghiệm về hiệu năng hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tỉnh;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ (2005)

 • Trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu, kho dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn khai phá dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quan hệ lớn và các kho dữ liệu. DBMINER- một hệ thống khai phá dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quan hệ lớn và các kho dữ liệu