Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Đạo;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2015)

  • Lịch sử của bài toán cây khung nhỏ nhất, các ký hiệu toán học, lý thuyết đồ thị, cây khung nhỏ nhất, các ứng dụng của bài toán MST, kỹ nghệ thuật toán. Cấu trúc dữ liệu và các thuật toán giải bài toán MST. Thuật toán MST tối ưu.

  • Thesis


  • Authors : Phan Văn Nhật;  Advisor : Phan Anh Phong (2015)

  • Tổng quan về phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu. Khai phá luật kết hợp. Khai phá luật kết hợp sử dụng SQL. Thử nghiệm khai phá luật kết hợp.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Tố Loan;  Advisor : Vũ Văn Thiệu (2015)

  • Giới thiệu mô hình tính toán song song sử dụng thư viện MPI. Bài toán phương trình nước nông. Thiết kế giải thuật truyền thông tối ưu trong chương trình song song. Chạy thử nghiệm chương trình và đánh giá kết quả.