Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Thế Thắng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2007)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép. Hệ thống IDS dựa trên phát hiện bất thường. Phát hiện bất thường sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp của luận văn.