Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hoài Linh;  Advisor : Đỗ Phan Thuận (2015)

  • Tổng quan mã mạng. Kết hợp mã mạng, lấy mẫu nén netcompress để truyền hiệu quả trong mạng. Phần mềm mô phỏng Neco. Cài đặt mô phỏng bộ mã hóa và giải mã.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trung Dũng;  Advisor : Trần Đức khánh (2014)

  • Đặt bài toán triển khai hóa đơn điện tử, yêu cầu của bài toán, cơ sở lý luận, giải pháp lựa chọn. Tìm hiểu các vấn đề lỗ hổng bảo mật, kỹ thuật tấn công từ chối dịch vụ. Nêu cách giải quyết các kỹ thuật phòng chống từ mức xây dựng mã nguồn ứng dụng, cơ sở dữ liệu; mô hình triển khai.