Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Cường;  Advisor : Trần Đức Khánh (2014)

  • Tổng quan về hoare logic, separation logic và kiểm định phần mềm, kiểm chứng mô hình, vai trò của separation logic trong tự động hóa kiểm định phần mềm. Nêu cơ sở lý thuyết của separation logic và giải pháp cho ứng dụng kiểm định phần mềm tự động. Cài đặt thử công cụ kiểm định tự động ứng dụng separation logic.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thanh Đức;  Advisor : Phạm Văn Hải; Lê Hoàng Sơn (2016)

  • Tổng quan về tập mờ, hàm mờ hóa, hệ suy diễn mờ, mạng nơ ron mờ, thuật toán phân cụm mờ. Thiết kế mô hình hệ tư vấn cho bài toán chuẩn đoán bệnh nha khoa. Kết quả thực nghiệm, mô tả dữ liệu thực nghiệm. Phần mềm hỗ trợ chuẩn đoán