Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Ngô Thị Thanh Bình;  Advisor : Phạm Văn Hải (2019)

  • Tổng quan về kiểm thử phần mềm; thu thập dữ liệu kiểm thử phần mềm và tổng quan về học máy; mô hình học máy cho tối ưu kiểm thử phần mềm; cài đặt và thực nghiệm.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Thành Trung;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2007)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và độ tin cậy phần mềm. Phương pháp thoả thuận tham số dự đoán độ tin cậy và mô hình hoá thất bại. Độ tin cậy phụ thuộc tài nguyên và tiểu sử hoạt động. Xây dựng mô hình dự đoán độ tin cậy của kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và đánh giá thử nghiệm. Các kết quả nghiên cứu, hướng phát triển và kết luận.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Hồng Thái;  Advisor : Hà Quốc Trung (2010)

  • Trình bày tổng quan về mô hình quản lý và phân phối phần mềm. Mô hình P2P và chia sẻ file trong mạng P2P. Đề xuất các giải pháp phân phối phần mềm P2P. Cài đặt triển khai thử nghiệm và đánh giá.