Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lưu Minh Trọng;  Advisor : Hoàng Minh Thức (2013)

  • Trình bày nghiên cứu dịch vụ WEB và kiến trúc hướng dịch vụ; Tổng quan về hệ thống kinh doanh chứng khoán; Phân tích hệ thống kinh doanh chứng khoán; Thiết kế hệ thống kinh doanh chứng khoán; Cài đặt ứng dụng và thử nghiệm.

  • -


  • Authors : Trương Xuân Thành;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2013)

  • Trình bày công nghệ thông tin trong y tế và thực trạng công tác quản lý và sử dụng ảnh y tế theo chuẩn DICOM trong ngành y tế Việt Nam; Tổng quan về chuẩn DICOM; Truyền tin DICOM; Thu nhận và và truyền thông - xử lý dữ liệu ảnh Dicom; Kết quả nghiên cứu thử nghiệm tại bệnh viện Hữu Nghị.

  • -


  • Authors : Luyện Văn Hòa;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2013)

  • Tìm hiểu các công nghệ mạng không dây thế hệ mới: mạng di động 3G, mạng Wireless lan, mạng wimax, mạng cảm biến không dây; Tìm hiểu mô phỏng mạng wlan 802.11e trong môi trường NS2.