Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Mạnh Tiến;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2019)

  • Cơ sở lý thuyết hệ thống quang không dây, mô hình hệ thống FSO, hệ thống hạ tầng mạng trên cao HAP, phân cụm FSO sử dụng thuật toán K-mean, các phương pháp dự phòng đường đi, tìm đường đi có dự phòng sử dụng thuật toán suurballe, xây dựng mô hình mạng. Xây dựng giải thuật thiết lập topo mạng. Cài đặt thuật toán.

  • Thesis


  • Authors : Bùi Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2014)

  • Tổng quan về sinh trắc học và sinh trắc học mống mắt. Tìm hiểu các phương pháp trong hệ thống sinh trắc mống mắt. Xây dựng ứng dụng nhận dạng sinh trắc mống mắt và kết quả thực nghiệm.