Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Dương Văn Thăng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2016)

  • Giới thiệu cá bộ lọc số và bank lọc số. Mã hóa băng con (SBC). Mô hình và thiết kế cho hệ thống mã hóa băng con (SBC) đa kênh. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab và những đánh giá.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Danh Thắng;  Advisor : Hà Duyên Trung (2015)

  • Tổng quan về mạng Vanet và giao thức định tuyến trên mạng. Công nghệ OFDMA và đề xuất lớp MAC cho mạng Vanet. Giải thuật định tuyến kết hợp với lớp MAC đề xuất cho mạng Vanet. Mô hình kịch bản và đánh giá kết quả định tuyến trong mạng Vanet.