Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khắc Hưng;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2016)

 • Nêu hiện trạng trạm đo các yếu tố thời tiết, hiện trạng thu thập số liệu phục vụ dự báo thời tiết. Cơ sở lý thuyết truyền thông không dây, cloud computing, nền tảng công nghệ sensor-cloud, đánh giá và so sánh quá trình thu số liệu trạm thời tiết. Xây dựng mô hình ứng dụng.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Chung;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2017)

 • Tìm hiểu về internet of thigs (IoT). Tổng quan về M2M và OM2M. Định hướng giải pháp, triển khai, phân tích và thiết kế hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Huy Hiếu;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2017)

 • Tổng quan mạng riêng ảo đa điểm động; tính sẵn sàng trong mạng riêng ảo đa điểm động. Đề xuất phương pháp tăng tính sẵn sàng cho mạng riêng ảo đa điểm động. Mô hình phục hồi trạng thái sẵn sàng cho HUB router.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Xuân Cường;  Advisor : Đinh Viết Sang (2017)

 • Tổng quan các phương pháp học trực tuyến; mô hình online dựa trên lý thuyết Bayes; mô hình học online dựa trên cây Hoefding và phép chiếu ngẫu nhiên; thử nghiệm và đánh giá.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Một số vấn đề bảo mật trong điện toán đám mây. Bảo vệ giao dịch trong điện toán đám mây openstack. Thử nghiệm mô phỏng hệ thống đám mây riêng và giải pháp bảo vệ giao dịch dữ liệu trên nền tảng openstack.