Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Tình;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Phân loại các dạng tấn công DDOS. Phát hiện và ngăn chặn DDOS. Triển khai thí nghiệm phương pháp ngăn chặn DDOS sử dụng snort-inline.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hải Nam;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2017)

 • Tổng quan về IOT, KPL, Contiki RPL và hoạt động của RPL trên contiki. Mô phỏng hoạt động của RPL trên contiki RPL.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Công Minh;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2016)

 • Tổng quan về nén video số và các chuẩn nén. Chuẩn nén HEVC. Thử nghiệm, đánh giá chuẩn nén HEVC và so sánh với chuẩn nén H.264.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bá Thanh;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2017)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Điện toán đám mây IBM Bluemix. Giới thiệu kiến trúc microservices và devops. Xây dựng ứng dụng đặt lịch học cho sinh viên áp dụng microservices và devops trên nền tảng IBM bluemix.