Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Trần Hữu Minh;  Advisor : Phạm Văn Hải (2018)

  • Tổng quan về phân lớp dữ liệu, giới thiệu về mô hình CMAR, giải thuật Apriori-TFP. Mô hình triển khai thuật toán cmar để chuẩn đoán bệnh và dự báo khả năng nhiễm bệnh. Triển khai chương trình. Đánh giá độ chính xác của thuật toán.