Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Hưng;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2004)

  • Giới thiệu tổng quan về mã hoá tiếng nói, phương pháp mã hoá dạng sóng, mã hoá nguồn và mã hoá dự đoán tuyến tính bằng phương pháp phân tích tổng hợp.