Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2014)

  • Giới thiệu bài toán định tuyến tối ưu trong mạng máy tính. Bài toán định tuyến tối ưu đơn đích và các hướng tiếp cận phát triển thuật toán giải. Giải thuật di truyền giải bài toán định tuyến đơn đích tối ưu với mục tiêu gộp. Cài đặt và thực nghiệm.