Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức (2019)

  • Tổng quan sử dụng internet để thu thập và lưu trữ thông tin tuyển dụng; xây dựng hệ thống thu thập và lưu trữ thông tin tuyển dụng trên internet; mô phỏng thực nghiệm chương trình.