Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thế Dương;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2006)

  • Giới thiệu một số phần tử sử dụng trong mạng quang đa truy nhập.Trình bày kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo bước sóng WDMA, SCMA. Kỹ thuật đa truy nhập theo thời gianTDMA. Kỹ thuật phân chia theo mã CDMA. Đề xuât khả năng ứng dụng mô hình MAN trên mạng của bưu điện Hà Nội để chuyển tải lưu lượng cho các mạng băng rộng vầthy thế các mạgn truyền dẫn kênh truyền thống.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thế Dương;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2006)

  • Giới thiệu một số phần tử sử dụng trong mạng quang đa truy nhập.Trình bày kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo bước sóng WDMA, SCMA. Kỹ thuật đa truy nhập theo thời gianTDMA. Kỹ thuật phân chia theo mã CDMA. Đề xuât khả năng ứng dụng mô hình MAN trên mạng của bưu điện Hà Nội để chuyển tải lưu lượng cho các mạng băng rộng vầthy thế các mạgn truyền dẫn kênh truyền thống.