Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đinh Lê Tuấn Anh;  Advisor : Phan Trung Huy (2009)

 • Tổng quan về thương mại điện tử ở Việt Nam, lý thuyết số học, mã hoá, chữ ký điện tử, các giao thức mật mã. Ứng dụng của xác thực điện tử trong thanh toán điện tử. Xây dựng phần mầm Demo mã hoá dữ liệu và truyền file qua mạng ứng dụng chữ ký điện tử.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Việt Thanh;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ (2009)

 • Tổng quan về hệ thống tìm kiếm thông tin, các cấu trúc dữ liệu thường sử dụng trong hệ thống, các kỹ thuật tìm kiếm hướng người dùng. Nêu một số phương pháp biểu diễn tài liệu trong các hệ thống tìm kiếm thông tin. Hệ thống trợ giúp tìm kiếm thông tin. Mô tả thuật toán Knuth-Morris-Pratt, thực nghiệm tìm kiếm và đưa ra hướng phát triển.

 • Thesis


 • Authors : Đào Ngọc Kiên;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2009)

 • Tổng quan về xây dựng phần mềm chịu lỗi. Khái niệm thời gian thực, cơ chế ngắt, các tác vụ task, cơ chế lập lịch, cơ chế truyền thông, sự khác biệt giữa hệ thống nhúng thời gian thực so với hệ thống nói chung, các lỗi thường gặp trong hệ thống nhúng. Kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi áp dụng cho hệ thống nhúng. Thử nghiệm ứng dụng áp dụng mô hình chịu lỗi, độ tin cậy của hệ thốn...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2009)

 • Nêu đặc trưng, các dạng cơ bản bài toán lộ trình vận tải (VRP), các phương pháp heuristic và metaheuristic giải bài toán VRP. Giới thiệu thuật toán bầy kiến, thuật toán đa bầy kiến cho bài toán VRP với hạn chế về thời điểm phục vụ (VRPTW). Thực nghiệm tính toán, cài đặt chương trình, kết quả thực nghiệm và đánh giá.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Phương;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2009)

 • Tổng quan về khai phá dữ liệu, luật kết hợp, các vấn đề về phát hiện luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu. Giới thiệu luật kết hợp cơ bản, mở rộng; sử dụng FP-tree phát hiện các tập mục thường xuyên. Thử nghiệm phát hiện luật kết hợp với thuật toán Apriori, nhờ xây dựng FP-tree, nhờ phân vùng. Đưa ra các hướng phát triển.