Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Chiến;  Advisor : Trần Đình Khang (2008)

 • Trình bày các vấn đề liên quan đến mô phỏng, các phương pháp sinh số ngãu nhiên. Ứng dụng mô phỏng dựa trên các sự kiện rời rạc trong đánh giá chất lượng hệ thống mạng không dây wimax.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Hải Dũng;  Advisor : Đỗ Trung Tuấn (2009)

 • Khái niệm, năng lực, thành phần, phân loại của hệ trợ giúp quyết định; quản lý dữ liệu; quản lý mô hình. Tổng quan giải pháp, kiến trúc và tính năng của sản phẩm quản trị doanh nghiệp thông minh. Thử nghiệm giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh cho Bộ Tài chính, phạm vi của hệ thống thông tin trong tổ chức Tài chính.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Dương;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2009)

 • Giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ cơ sở: bài toán tính toán, thuật toán...; cách tiếp cận giải các bài toán NP-khó, NP-đầy đủ, bài toán đóng thùng. Nêu một số phương pháp giải bài toán đóng thùng, thuật toán di truyền, thuật toán di truyền giải bài toán đóng thùng.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phương Thuỷ;  Advisor : Trần Đình Khang (2009)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về tập mờ. Hệ logic mời hoại 2. Hệ logic mờ loại hai khoảng đơn trị. Ứng dụng hệ logic mờ loại 2 khoảng đơn trị. Ứng dụng hệ logic mờ loại 2 khoảng điều khiển kết nối trong mạng ATM.

 • Thesis


 • Authors : Trần Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2009)

 • Giới thiệu về dự án mobile access. Mô hình phần mềm dịch vụ. J2ME và LightWeight user interface toolkit. Mobile access và SaaSMoblie Client. Tích hợp Orange APIs vào hệ thống Mobile access. Các kết luận và hướng phát triển của đề tài.