Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống đánh dấu ẩn. Một số kỹ thuật đánh dấu ẩn bảo vệ bản quyền số trên miền không gian và miền hệ số biến đổi. Thử nghiệm chương trình đánh dấu ẩn dựa trên kỹ thuật miền hệ số biến đổi

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Thịnh;  Advisor : Trần Đình Khang (2005)

 • Trình bày tổng quan hệ mờ, mạng nơron nhân tạo, tích hợp mạng nơron và hệ mờ, ứng dụng hệ suy diễn mờ trên cơ sở mạng thích nghi trong bài toán phân lớp

 • Thesis


 • Authors : Phạm Tuấn Anh;  Advisor : Hà Quốc Trung (2005)

 • Giới thiệu hệ phân tán, giải thuật phân tán, mô phỏng giải thuật phân tán, xây dựng chương trình mô phỏng

 • Thesis


 • Authors : Trần Quý Nam;  Advisor : Quách Tuấn Ngọc (2005)

 • Trình bày một số nghiên cứu, tổng hợp các kiến thức liên quan đến phát triển hệ thống kết hợp khảo sát tình hình thực tiễn trên mạng viễn thông. Đề xuất mô hình hệ thống với các thiết kế chi tiết có thể triển khai trong thực tế với điều kiện Việt Nam hiên nay.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Phương;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2009)

 • Tổng quan về khai phá dữ liệu, luật kết hợp, các vấn đề về phát hiện luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu. Giới thiệu luật kết hợp cơ bản, mở rộng; sử dụng FP-tree phát hiện các tập mục thường xuyên. Thử nghiệm phát hiện luật kết hợp với thuật toán Apriori, nhờ xây dựng FP-tree, nhờ phân vùng. Đưa ra các hướng phát triển.

 • Thesis


 • Authors : Lê Xuân Thành;  Advisor : Hà Quốc Trung (2009)

 • Trình bày tổng quan về hệ phân tán. Cơ chế hoạt động của hệ thống thư điện tử. Tổng quan về các hệ thống thư điện tử.Giải pháp thư điện tử trong các trường đại học và ứng dụng. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Hân;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2009)

 • Giới thiệu về VRP, các tiêu chuẩn phân loại, một số dạng chính của bài toán VRP. Bài toán VRP với hạn chế thời gian. Thuật toán di truyền, các phép toán chính của thuật toán di truyền, các mô hình song song. Thuật toán di truyền song song giải bài toán VRP với hạn chế thời gian. Hiện thực và đánh giá chương trình, hướng phát triển.