Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Dương Văn Thăng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2015)

  • Giới thiệu cá bộ lọc số và bank lọc số. Mã hóa băng con (SBC). Mô hình và thiết kế cho hệ thống mã hóa băng con (SBC) đa kênh. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab và những đánh giá

  • Thesis


  • Authors : Dương Văn Thăng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2016)

  • Giới thiệu cá bộ lọc số và bank lọc số. Mã hóa băng con (SBC). Mô hình và thiết kế cho hệ thống mã hóa băng con (SBC) đa kênh. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab và những đánh giá.