Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Minh Tuấn;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2012)

 • Trình bày tổng quan về dịch vụ web. Đảm bảo an toàn cho các dịch vụ web. Các phương pháp đánh giá độ an toàn phần mềm. Quy trình đánh giá độ an toàn của dịch vụ web trên góc độ quản trị công nghệ thông tin. Ứng dụng xây dựng WS trên quy trình đánh giá an toàn đã đề xuất.

 • Thesis


 • Authors : Chu Tiến Cường;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2012)

 • Trình bày khái niệm kiến trúc hướng dịch vụ, dịch vụ web, quy trình phát triển và bảo mật dịch vụ web. Tích phối dịch vụ: khái niệm tích phối, các nguyên tắc tích phối, phân tích loại tích phối, mô hình tích phối mở rộng theo các tiêu chí ngoài chức năng. Khung tích phối dịch vụ web theo tiêu chí an toàn: mục tiêu tiếp cận, mô hình tích phối an toàn cho dịch vụ web WMEO, triển khai mô&...

 • Thesis


 • Authors : Huỳnh Hoàng Long;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung của đề tài. Ảo hóa và các vấn đề về ảo hóa. Giới thiệu điện toán đám mây. Cơ sở hạ tầng dịch vụ điện toán đám mây. Mô hình triển khai thử nghiệm. Đánh giá tổng quan sau khi tìm hiểu và triển khai thử nghiệm điện toán đám mây.

 • Thesis


 • Authors : Tuấn Nguyên Đạt;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung. Nền tảng lý thuyết và các hướng tiếp cận hiện nay. Giải pháp xây dựng hệ thống nhận biết ngữ cảnh, hướng dịch vụ và dựa ontology áp dụng cho bài toán hướng dẫn du lịch. Thiết kế và xây dựng ontology. Xây dựng các dịch vụ web. Ứng dụng hướng dẫn du lịch cảm ngữ cảnh. Đánh giá kết luận và hướng phát triển của luận văn