Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lưu Minh Trọng;  Advisor : Hoàng Minh Thức (2013)

  • Trình bày nghiên cứu dịch vụ WEB và kiến trúc hướng dịch vụ; Tổng quan về hệ thống kinh doanh chứng khoán; Phân tích hệ thống kinh doanh chứng khoán; Thiết kế hệ thống kinh doanh chứng khoán; Cài đặt ứng dụng và thử nghiệm.

  • Thesis


  • Authors : Trần Trung Kiên;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2013)

  • Tổng quan về mạng không dây di động Adhoc. Định tuyến trong mạng không dây di động ad-hoc. Cơ sở lý thuyết mô phỏng mạng không dây. Mô phỏng, đánh giá hiệu năng các giao thức định tuyến.

  • -


  • Authors : Trương Xuân Thành;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2013)

  • Trình bày công nghệ thông tin trong y tế và thực trạng công tác quản lý và sử dụng ảnh y tế theo chuẩn DICOM trong ngành y tế Việt Nam; Tổng quan về chuẩn DICOM; Truyền tin DICOM; Thu nhận và và truyền thông - xử lý dữ liệu ảnh Dicom; Kết quả nghiên cứu thử nghiệm tại bệnh viện Hữu Nghị.