Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Chung;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2017)

  • Tìm hiểu về internet of thigs (IoT). Tổng quan về M2M và OM2M. Định hướng giải pháp, triển khai, phân tích và thiết kế hệ thống.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Tứ;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2017)

  • Mô hình tổng quan quy trình tín dụng; giải thích một số thuật ngữ; quy trình về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; cảnh báo sớm và quản lý nợ rủi ro; đề xuất phương pháp theo dõi, giám sát và phát hiện sớm nợ rủi ro. Hệ trợ giúp ra quyết định cảnh báo sớm và quản lý nợ rủi ro cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng. Phân tích thiết kế hệ thống. Lựa chọn công nghệ và thực&#x...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Huy Hiếu;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2017)

  • Tổng quan mạng riêng ảo đa điểm động; tính sẵn sàng trong mạng riêng ảo đa điểm động. Đề xuất phương pháp tăng tính sẵn sàng cho mạng riêng ảo đa điểm động. Mô hình phục hồi trạng thái sẵn sàng cho HUB router.