Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Phạm, Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn, Linh Giang (2018)

 • Tổng quan về IDS/IPS. Nghiên cứu ứng dụng SNORT trong IDS/IPS. Cài đặt và cấu hình SNORT, thử nghiệm khả năng phản ứng của IDS/IPS trên hệ thống mạng của văn phòng quốc hội

 • -


 • Authors : Nguyễn Đức Anh;  Advisor : Thân Quang Khoát (2018)

 • Giới thiệu mô hình đồ thị, suy diễn biến phân, một số phân phối xác suất phổ biến, phân rã ma trận, dropout, tri thức tiên nghiệm. Các nghiên cứu liên quan.

 • -


 • Authors : Trịnh Khắc Linh;  Advisor : Trần Đình Khang (2018)

 • Tổng quan về dự báo liên kết mạng đồng tác giả nghiên cứu khoa học. Phương pháp support vector machine đối với dữ liệu mất cân bằng. Phương pháp SVM cải tiến cho dữ liệu mất cân bằng. Ứng dụng dự báo liên kết mạng đồng tác giả.

 • -


 • Authors : Vũ Văn Tú;  Advisor : Thân Quang Khoát (2018)

 • Cơ sở lý thuyết về xác suất thống kê, mô hình đồ thị xác suất, các thuật toán tối ưu cơ bản trong học máy. Mô hình chủ đề và bài toán cực đại hóa phân phối hậu nghiệm trong mô hình chủ đề. Thuật toán cải tiến generalized online maximum a posteriori estimation.

 • -


 • Authors : Vixay Phommavong;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Hương (2018)

 • Giới thiệu về xử lý nguôn ngữ tự nhiên, tiếng Lào; bài toán tách từ, tách từ tiếng Lào, tiếng Thái; thực trạng và thách thức trong xử lý tiếng Lào. Ngôn ngữ tiếng Lào. Bài toán tách từ tiếng Lào. Ứng dụng tách từ cho tiếng Lào.