Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Bảo Sơn;  Advisor : Lã Thế Vinh (2016)

  • Tổng quan về tính toán song song, về kiến trúc xử lý song song của CUDA. Ứng dụng tính toán song song trên GPU trong màu hóa ảnh.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Thúy Hoàn;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2014)

  • Tổng quan về ứng dụng ontology trong công nghệ phần mềm và kiểm thử phần mềm. Các nghiên cứu ứng dụng ontology trong việc sinh ca kiểm thử. Xây dựng ontology và minh họa ca kiểm thử phần mềm.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh cường;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2014)

  • Tìm hiểu về công nghệ web đa phương tiện. Khảo sát yêu cầu website trường Đại học sư phạm Hưng Yên. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu đa phương tiện cho website của Trường.