Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đình Chiến;  Advisor : Trần Đình Khang (2008)

  • Trình bày các vấn đề liên quan đến mô phỏng, các phương pháp sinh số ngãu nhiên. Ứng dụng mô phỏng dựa trên các sự kiện rời rạc trong đánh giá chất lượng hệ thống mạng không dây wimax.