Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hồng Minh;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2011)

  • Trình bày tổng quan về tính toán khắp nơi. Kiến trúc và công nghệ mới cho tính toán khắp nơi. Tính toán khắp nơi sử dụng công nghệ RFID. Đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình tính toán khắp dựa trên công nghệ RFID cho thư viện Trường dự bị đại học dân tộc Trung Ương Nha Trang.