Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2009)

  • Giới thiệu về dự án mobile access. Mô hình phần mềm dịch vụ. J2ME và LightWeight user interface toolkit. Mobile access và SaaSMoblie Client. Tích hợp Orange APIs vào hệ thống Mobile access. Các kết luận và hướng phát triển của đề tài.