Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Ngô Hải Dũng;  Advisor : Đỗ Trung Tuấn (2009)

  • Khái niệm, năng lực, thành phần, phân loại của hệ trợ giúp quyết định; quản lý dữ liệu; quản lý mô hình. Tổng quan giải pháp, kiến trúc và tính năng của sản phẩm quản trị doanh nghiệp thông minh. Thử nghiệm giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh cho Bộ Tài chính, phạm vi của hệ thống thông tin trong tổ chức Tài chính.