Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Khanh Văn (2011)

  • Khái quát bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc. Một số phương pháp sử dụng trong bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc. Peweb - hệ thống bóc tách thông tin sản phẩm dựa trên tính toán entropy. Tự động trích xuất thông tin sản phẩm trên web ứng dụng kỹ thuật simhash.

  • Thesis


  • Authors : Bùi Hữu Cường;  Advisor : Tạ Tuấn Anh (2011)

  • Trình bày tổng quan về web ngữ nghĩa và ontology. Bệnh án điện tử và một số hệ thống y tế sử dụng ontology. Thiết kế bệnh án đienj tử dựa trên ontology. Cài đặt ontology sử dụng protégé. Kết luận và hướng phát triển.