Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đậu Xuân Doanh;  Advisor : Nguyễn Đình Hưng (2015)

  • Khảo sát thực tiễn ứng dụng hạ tầng má hóa khóa công khai và hệ thống quản lý học sinh, sinh viên. Nghiên cứu cấu trúc của PKI. Thiết kế mô hình, đề xuất sơ đồ hệ thống quản lý học sinh, sinh viên dựa trên cơ sở hạ tầng mã hóa khóa công khai.