Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tỉnh;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ (2005)

 • Trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu, kho dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn khai phá dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quan hệ lớn và các kho dữ liệu. DBMINER- một hệ thống khai phá dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quan hệ lớn và các kho dữ liệu

 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Tuyết Thanh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2007)

 • Tổng quan về nhúng dấu ẩn vào dữ liệu đa phương tiện, các ứng dụng nhúng dấu số, kỹ thuật nhúng dấu tổng quát, các mô hình nhúng dấu ẩn, các vấn đê đối với nhung dấu ẩn. Nhúng dấu ảnh tĩnh. Nhúng dấu các loại dữ liệu đa phương tiện khác. Đánh gia chất lượng dữ liệu. Kết quả thực nghiệm và đánh giá thuật toán.

 • Thesis


 • Authors : Lê Thế Thắng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2007)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép. Hệ thống IDS dựa trên phát hiện bất thường. Phát hiện bất thường sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp của luận văn.