Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đào Ngọc Kiên;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2009)

 • Tổng quan về xây dựng phần mềm chịu lỗi. Khái niệm thời gian thực, cơ chế ngắt, các tác vụ task, cơ chế lập lịch, cơ chế truyền thông, sự khác biệt giữa hệ thống nhúng thời gian thực so với hệ thống nói chung, các lỗi thường gặp trong hệ thống nhúng. Kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi áp dụng cho hệ thống nhúng. Thử nghiệm ứng dụng áp dụng mô hình chịu lỗi, độ tin cậy của hệ thốn...

 • Thesis


 • Authors : Trần Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2009)

 • Giới thiệu về dự án mobile access. Mô hình phần mềm dịch vụ. J2ME và LightWeight user interface toolkit. Mobile access và SaaSMoblie Client. Tích hợp Orange APIs vào hệ thống Mobile access. Các kết luận và hướng phát triển của đề tài.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Quang Hoà;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Tổng quan về các dự án và triển khai dự án và phương pháp phát triển phần mềm. Một số phương pháp phát triển nhanh tiêu biểu. Phát triển phần mềm áp dụng srum và extreme programming. Áp dụng thử nghiệm và đánh giá kết quả nghiên cứu.

 • Thesis


 • Authors : An Văn Minh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Trình bày tổng quan về lập trình "linh hoạt" và "quy trình công tác phần mềm". Các "thông lệ" trong XP. Ứng dụng lập trình linh hoạt trong quy trình cộng tác phần mềm. Thử nghiệm quy trình trong đào tạo và trong phát triển phần mềm.