Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Ngô Thị Thanh Bình;  Advisor : Phạm Văn Hải (2019)

  • Tổng quan về kiểm thử phần mềm; thu thập dữ liệu kiểm thử phần mềm và tổng quan về học máy; mô hình học máy cho tối ưu kiểm thử phần mềm; cài đặt và thực nghiệm.