Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Quyền;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

  • Trình bày về hệ thống GNSS. Nguyên lý cơ bản của GPS. Nguyên tắc hoạt động của bộ thu GPS. Giải pháp phần mềm cho bộ thu GPS.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Quyền;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

  • Trình bày về hệ thống GNSS. Nguyên lý cơ bản của GPS. Nguyên tắc hoạt động của bộ thu GPS. Giải pháp phần mềm cho bộ thu GPS.