Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thạc Thanh Quang;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2004)

 • iới thiệu tổng quan về mạng riêng ảo, mạng riêng ảo dựa trên IPSEC, dựa trên MPLS và các vấn đề an ninh và quản lý đối với mạng riêng ảo và mô hình dịch vụ mạng riêng ảo.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Hưng;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về mã hoá tiếng nói, phương pháp mã hoá dạng sóng, mã hoá nguồn và mã hoá dự đoán tuyến tính bằng phương pháp phân tích tổng hợp.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phú Bình;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2004)

 • Giới thiệu những khái niệm cơ bản của nhận dạng tiếng nói, tính chất của tín hiệu tiếng nói, kỹ thuật tính các hệ số MFCC, khái niệm mô hình Markor ẩn vào nhận dạng tiếng nói, mô hình ngôn ngữ và áp dụng mô hình ngôn ngữ vào nhận dạng tiếng nói, hệ thống nhận dạng tiếng nói, tiếng Việt sử dụng đơn vị nhận dạng mức dưới từ.

 • Thesis


 • Authors : Trần Việt Dũng;  Advisor : Hồ Thuần (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về lý thuyết mật mã, cơ sở toán học, các hệ mật khoá công khai, các hàm băm, ứng dụng kỹ thuật mật mã