Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Quyền;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

 • Trình bày về hệ thống GNSS. Nguyên lý cơ bản của GPS. Nguyên tắc hoạt động của bộ thu GPS. Giải pháp phần mềm cho bộ thu GPS.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Quyền;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

 • Trình bày về hệ thống GNSS. Nguyên lý cơ bản của GPS. Nguyên tắc hoạt động của bộ thu GPS. Giải pháp phần mềm cho bộ thu GPS.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Chung Kiên;  Advisor : Hà Quốc Trung (2010)

 • Trình bày khái niệm và hình thức hóa sóng đệ quy phân tán. Tìm hiểu một số bài toán phân tán. Ứng dụng sóng đệ quy trong việc giải quyết các bài toán phân tán và đề xuất mô hình cài đặt sóng đệ quy phân tán.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Lâm;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2010)

 • Tổng quan về hệ quản trị nội dung. Một số chuẩn liên quan đến hệ quản trị nội dung Web (WCMS)

 • Thesis


 • Authors : Lê Hoàn;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

 • Trình bày về mạng không dây băng rộng Wimax và chuẩn relay 802.16J. Tối ưu vị trí đặt các trạm relay trong mạng không dây băng rộng thế hệ mới. Cài đặt thiết kế chương trình giải bài toán đặt vị trí trạm relay. Trình bày các kết quả và bàn luận