Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Ngô Vĩnh Quý;  Advisor : Vũ Quốc Khánh (2012)

  • Trình bày tổng quan về an toàn bảo mật ứng dụng web. Hiện trạng phân tích đánh giá và giám sát an toàn thông tin. Đề xuất quy trình phân tích đánh giá ứng dụng web. Đề xuất quy trình giám sát ứng dụng web. Thử nghiệm, Kết luận.

  • Thesis


  • Authors : Hà Văn Đạt;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2012)

  • Trình bày tổng quan về giao thức TCP. Tổng quan về giao thức multipath TCP. Hoạt động của giao thức MP TCP. Điều khiển tắc nghẽn trong giao thức MP TCP. Mô phỏng MP TCP.