Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hà Thị Phương;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2007)

  • Giới thiệu về tính chất quang của thuỷ tinh pha tạp đất hiếm với một loại nguyên tố đất hiếm điển hình được sử dụng rộng rãi trong các bộ khuyếch đại quang là erbium; bộ khuyếch đại quang sợi pha tạp erbium, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của nó, đồng thời xây dựng hệ phương trình tốc độ làm cơ sở để xây dựng chương trình mô phỏng EDFA.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thạc Thanh Quang;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2004)

  • iới thiệu tổng quan về mạng riêng ảo, mạng riêng ảo dựa trên IPSEC, dựa trên MPLS và các vấn đề an ninh và quản lý đối với mạng riêng ảo và mô hình dịch vụ mạng riêng ảo.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Hưng;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2004)

  • Giới thiệu tổng quan về mã hoá tiếng nói, phương pháp mã hoá dạng sóng, mã hoá nguồn và mã hoá dự đoán tuyến tính bằng phương pháp phân tích tổng hợp.