Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Nguyễn Hữu Anh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Tổng quan về an toàn thông tin. Cơ sở lý thuyết mật mã và hạ tầng khóa công khai. Xây dựng giải pháp bảo vệ giao dịch sử dụng mã RSA và SSL/TLS.

 • -


 • Authors : Nguyễn Thanh Sơn;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Tổng quan bài toán bảo mật tầng mạng, về IPSec. Thực thi IPSec. Các tùy chọn giao thức VPN. Kết quả thực nghiệm khi sử dụng IPSec.

 • -


 • Authors : Nguyễn Tài Chất;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2018)

 • Tổng quan về Công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ, tình hình hệ thống mạng tại công ty. Phân tích yêu cầu công ty. Đề xuất giải pháp và quản trị hệ thống

 • -


 • Authors : Dương Tiến Đạt;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2018)

 • Tổng quan về an ninh mạng hiện nay, các phương pháp tấn công và cách phòng chống, phương pháp bảo mật CSDL tại Tổng cục thuế. Mô hình thiết kế và cài đặt hệ thống. Vận hành và đánh giá hệ thống.

 • -


 • Authors : Bùi Thanh Khải;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2018)

 • Giới thiệu công nghệ mạng SDN. Mạng SDN tích hợp với mạng IP. Xây dựng và triển khai mạng SDN-IP cho cơ quan Bộ Công an.