Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Ánh;  Advisor : Ngô Lam Trung (2015)

  • Tổng quan về đám mây điểm ảnh. Thư viện xử lý ảnh PCL. Một số thuật toán phân vùng đối tượng. Xây dựng và cài đặt thử nghiệm.