Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Tài Chất;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2018)

  • Tổng quan về Công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ, tình hình hệ thống mạng tại công ty. Phân tích yêu cầu công ty. Đề xuất giải pháp và quản trị hệ thống