Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Chung;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2017)

 • Tìm hiểu về internet of thigs (IoT). Tổng quan về M2M và OM2M. Định hướng giải pháp, triển khai, phân tích và thiết kế hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Huy Hiếu;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2017)

 • Tổng quan mạng riêng ảo đa điểm động; tính sẵn sàng trong mạng riêng ảo đa điểm động. Đề xuất phương pháp tăng tính sẵn sàng cho mạng riêng ảo đa điểm động. Mô hình phục hồi trạng thái sẵn sàng cho HUB router.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Xuân Cường;  Advisor : Đinh Viết Sang (2017)

 • Tổng quan các phương pháp học trực tuyến; mô hình online dựa trên lý thuyết Bayes; mô hình học online dựa trên cây Hoefding và phép chiếu ngẫu nhiên; thử nghiệm và đánh giá.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Một số vấn đề bảo mật trong điện toán đám mây. Bảo vệ giao dịch trong điện toán đám mây openstack. Thử nghiệm mô phỏng hệ thống đám mây riêng và giải pháp bảo vệ giao dịch dữ liệu trên nền tảng openstack.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Tình;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Phân loại các dạng tấn công DDOS. Phát hiện và ngăn chặn DDOS. Triển khai thí nghiệm phương pháp ngăn chặn DDOS sử dụng snort-inline.