Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát động lực học ô tô bằng mô hình 1/4
Authors: Nguyễn Minh Tú
Advisor: Võ Văn Hường
Keywords: Ô tô; Động lực học
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đặt vấn đề về động lực học ô tô. Các mô hình động lực học trên ô tô. Mô hình động lực học ô tô con. Mô phỏng động lực học của ô tô bằng simulink. Phân tích kết quả của các phương án khảo sát về động lực học của ô tô.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Ô tô và xe chuyên dụng - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2397
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

176

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255223.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 2,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255223-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 158,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • MUCLUC.pdf
    Restricted Access
 • M?c l?c
  • Size : 114,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • bia.pdf
    Restricted Access
 • B�a
  • Size : 70,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.