Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thanh Tùng;  Advisor : Trần Thị Minh Kiều (2015)

  • Mô hình hóa bề mặt chây váy nữ bó sát từ các ảnh quét 3D cơ thể. Sử dụng các đường cơ sở chân váy nữ trên mẫu 3D thực nghiệm, xây dựng công thức toán học các đường cong ngang 3D của lưới trang phục. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn đối tượng bằng phương pháp đo truyền thống, kết quả thu thập dữ liệu quét 3D, kết quả xây dựng lưới trang phục bó sát,...

  • Thesis


  • Authors : Trương Thị Hoàng Yến;  Advisor : Ngô Chí Trung (2011)

  • Nghiên cứu điều tra khảo sát tại các doanh nghiệp về thực trạng sản xuất và định hướng phát triển của các doanh nghiệp may Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tính liên tục của dây chuyền may công nghiệp. Các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến tính liên tục của dây chuyền may công nghiệp. Sự ảnh hưởng của vấn đề tính toán tổ chức dây chuyền tới tính liên tục của dây chuyền. Quá trình thực nghiệm...