Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Ngọc Lễ;  Advisor : Phan Thanh Thảo (2014)

  • Tổng quan về vải tráng phủ, công nghệ và thiết bị liên kết vải tráng phủ. Xác định ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng riêng biệt của từng các yếu tố công nghệ dán: nhiệt độ dán, tốc độ dán, áp lực nén trực lô,...Xác định giá trị tối ưu của các thông số công nghệ dán đảm bảo độ bền kết dính của đường may-dán tốt nhất...

  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Tuyết Hương;  Advisor : Hoàng Thanh Thảo (2016)

  • Khái niệm về tơ tằm, vải đũi, đặc điểm cấu trúc vải dệt thoi, một số yếu tố ảnh hưởng đến các tính chất cơ lý của vải đũi. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của độ mảnh sợi ngang đến khối lượng, độ bền kéo đứt, độ bền xé, độ giãn đứt, độ co sau giặt của vải đũi.